Aanpak dakloosheid

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Aanleiding voor de aanpak is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009, die bleek uit de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De aanpak zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met maatwerk begeleiding voor deze doelgroep en extra inzet op het gebied van preventie en vernieuwing van de opvang.

Portretfoto van staatssecretaris Paul Blokhuis

‘We moeten rigoureus een punt zetten achter de groei van dak- en thuisloosheid’

De overheid lanceerde begin juni een brede aanpak tegen dak- en thuisloosheid. Het streven is om tienduizend nieuwe woonplekken te realiseren in anderhalf jaar tijd. Volgens de staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis is dat nu, in tijden van corona, actueler dan ooit. Lees het interview met staatssecretaris Paul Blokhuis.

10.000 extra woonplekken

Een van de centrale doelstellingen van dit plan is om uiterlijk eind 2021, 10.000 extra dak- en thuisloze mensen een passende woonplek met (maatwerk) begeleiding te bieden (bijvoorbeeld door middel van Housing First). Het gaat hierbij om een optelsom van extra tijdelijke en permanente woonplekken ten gevolge van o.a. woningdelen, flexwonen, afspraken met woningcorporaties, inzet van leegstand (maatschappelijk) vastgoed en eventueel nieuwbouw.

Inbreng centrumgemeenten

De centrumgemeenten maatschappelijke opvang hebben in kaart te gebracht hoeveel dak- en thuislozen zij in de regio hebben en welke woon- en zorgbehoefte er is. De aangeleverde informatie vormt de basis voor de aanpak van dak- en thuisloosheid en sluit dus zoveel mogelijk aan op de plannen en behoeften van gemeenten. Van de 43 centrumgemeenten hebben 21gemeenten concrete plannen ingediend met extra maatregelen die zij tot en met 2021 voor deze doelgroep willen treffen en waar zij gelijk in juni mee kunnen starten. De overige gemeenten hebben meer tijd nodig voor het maken van een plan en krijgen de mogelijkheid om in 2021 alsnog te starten met de uitvoering.

Dit plan is een aanvulling op de reeds ingezette trajecten Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019 – 2021.

Klik hier voor de gehele kamerbrief