Jongeren

Alle jongeren in ons land verdienen een eerlijke start van hun volwassen leven. Zodat ze de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. En aan een zelfstandige toekomst te werken. Voor dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar is dat niet vanzelfsprekend.

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 2019-2021

Met het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren is hard gewerkt om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Er is vooral ingezet op het ondersteunen van regio’s (dreigend) dakloze mensen goed geholpen worden. Bijvoorbeeld door het sneller verstrekken van briefadressen en het vergroten van financiële bestaanszekerheid. Ook werden ervaringen, geleerde lessen en inspiratie uitgewisseld. Lees hier meer over de geleerde lessen en resultaten.

Jongeren dachten hierbij zelf mee. In ons eigen Jongerenpanel zitten ervaringsdeskundigen die ons scherp houden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en doen bijvoorbeeld een praktijktoets over de invulling van de jongerenregisseur in gemeenten. Een jongerenregisseur zorgt voor een betere regie op de ondersteuning die jongeren krijgen. Dit is een veelgehoorde wens van dakloze jongeren. 

Handreikingen

 • Op basis van de doorbraken in de 14 pilotgemeenten zijn praktische werkwijzen uitgewerkt die alle jongeren in alle gemeenten kunnen helpen. Zes thema’s zijn uitgelicht: 1) inkomen/schulden, 2) bestaanszekerheid en wonen, 3) 18- /18+, 4) integraal werken, 5) gedragsproblematiek, 6) de inzet van informeel netwerk. De oplossingsrichtingen zijn getest aan de hand van casuïstiek van gemeenten, jongeren en professionals. Zo sluiten deze oplossingsrichtingen het best aan bij echte problemen. De oplossingen zijn begin december besproken met de bestuurders en gepresenteerd in de vorm van een ‘out of the box box’. Daarnaast zijn de volgende handvatten opgeleverd:
 • Infographic Briefadres: waarom is een briefadres van belang? Lees meer >
 • Flexibiliteit complexe zorg: pilot in Groningen om aan de hand van lopende casuïstiek onderzoeken we hoe jongeren zo kunnen worden ondersteund dat zij wel passend worden geholpen bij de overgang naar 18 jaar. Lees meer >
 • Tijdelijke overbruggingsprocedure financiering hulp: Terwijl de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor discussiëren over de financiering, kan het gebeuren dat de zorg stil komt te staan. Vanaf 1 januari 2021 is de overbruggingsprocedure opengesteld voor gemeenten die zijn aangesloten bij PMM. Lees meer >
 • WoonStAP Enschede: WoonStAP is het samenkomen van zorg en wonen (op dit moment wordt uitgevoerd in de gemeente Enschede, red.), waarbij alle problematiek en risico’s rondom problemen met huisvesting worden besproken, zonder dat de woningzoekende hierop veroordeeld wordt. Lees meer >
 • Businesscase woonoplossingen: Voor dak- en thuisloze jongeren is het realiseren van een passende woonplek één van de onderdelen van het te realiseren perspectief. Het onderzoek bestaat uit 203 casussen waar de doorbraak in het domein ‘wonen’ zit. Lees meer >
 • Succesfactoren doorbraakmethode: De Doorbraakmethode is geboren vanuit actieonderzoek in de praktijk van mensen met meerdere problemen. Wat hebben bestuurders, beleidmakers en managers aan de Doorbraakmethode? En wat zijn de succesfactoren om dit lokaal succesvol te implementeren
 • De Doorbraakhypotheek: Mensen die langer dan nodig in publiek gefinancierde woonzorg blijven hangen, of daarin terecht dreigen te komen vanwege beperkte toegang tot schaarse (betaalbare) huisvesting, kunnen een hypotheek krijgen door middel van de Doorbraakhypotheek. Lees meer >
 • Rent for Good: het IPW stelt voor een platform op te richten waarmee jonge gezinnen, die geen zicht hebben op een betaalbare huurwoning, kunnen worden gekoppeld aan bereid willende verhuurders die beschikking hebben over betaalbare huurwoningen in Nederland: Rent for Good. Lees meer >
 • Landelijke oplostafel gedragsproblematiek: Binnen de groep dak- en thuisloze jongeren is een subgroep van jongeren geïdentificeerd waar intensieve begeleiding of (tijdelijke) zorg een basisvoorwaarde is om het perspectief voor deze jongeren te realiseren. Deze complexe situaties zijn op casusniveau tussen gemeenten, het rijk en het IPW besproken. Lees meer >
 • Betrekken eigen netwerk: Een handreiking over waarom en hoe het eigen netwerk kan worden betrokken vanuit het perspectief van de jongeren. Lees meer >
   

Maatwerk Participatiewet: elke jongere moet in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien, liefst via een reguliere baan. Divosa brengt onder andere daarvoor nu in kaart hoe gemeenten maatwerk kunnen leveren binnen de Participatiewet. Hoe kun je bijvoorbeeld de kostendelersnorm op zo’n manier toepassen, dat je jongeren niet belemmert?

Onderwijs Op Maat project (Groningen): De jongeren in het Proefveld worden door de casusregisseur ondersteund bij hun onderwijswens en mogelijke knelpunten die zij hierbij ervaren. De casusregisseur ontvangt hierbij steun van het doorbraakteam. Lees meer in de evaluatie van het Proefveld >

Factsheet uitstroom uit jeugdhulpinstelling (Preventie Alliantie): ongeveer 10% van alle jongeren in jeugdzorg heeft een vorm van jeugdhulp met verblijf. Dit informatieblad gaat over jongeren /jongvolwassenen die na een vaak langdurig verblijf in een jeugdzorginstelling vertrekken en hun weg naar volwassenheid buiten een residentiele setting vervolgen. Lees hier meer >

Maatschappelijke initiatieven: Acht lokale organisaties hebben gewerkt aan het thema persoonlijke ontwikkeling en financiële bestaanszekerheid voor (dreigend) dakloze jongeren. Zij hebben innovatieve aanpakken op het gebied van sport, cultuur, inkomen en schulden manieren gevonden om jongeren met gerichte ondersteuning weer in beeld te krijgen. Lees hier meer:

 • Het Bouwdepot: Het Bouwdepot is een aanpak waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een vast maandelijks inkomen ontvangen, om zelf te bouwen aan hun toekomst. Het Bouwdepot geeft de jongeren financiële rust en ruimte om aan persoonlijke doelen te werken. Zoals het aflossen van schulden, werken aan herstel en het creëren van een stabiele woonsituatie. Jongeren komen hierdoor zelf weer aan het stuur en krijgen zo de regie over hun leven weer terug. Lees meer >
 • STOOT (Groningen):  STOOT helpt deze dak- en thuisloze jongeren graag bij het aanpakken van hun uitdagingen. Met het Startupz project wil STOOT deelnemers in een operationele setting echt mee laten doen. Dit gaat bij deelnemers resulteren in meer zelfvertrouwen, eigenwaarde en het gevoel er echt toe te doen. Lees meer >
 • ONSbank (Amsterdam): Stichting ONSbank doorbreekt de vicieuze cirkel van schuldproblemen met een programma dat jongeren ondersteunt bij het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hen helpt een leven op te bouwen zonder probleemschulden. Aan het eind van het programma streven zij ernaar dat alle jongeren een haalbare afbetalingsregeling hebben, gebaseerd op hun oorspronkelijke schuld. Lees meer >
 • Life Goals Nederland (Amsterdam, Dordrecht, Enschede, Purmerend, Utrecht): Voor deze groeiende groep dak- en thuisloze jongeren kan juist sport het verschil maken. Life Goals Nederland zet zich in samenwerking met het Leger des Heils Nederland voor deze doelgroep in door te starten met een laagdrempelig sporten beweeginterventie in vijf pilotgemeenten: Amsterdam, Dordrecht, Enschede, Purmerend en Utrecht. Er wordt voor 100 dak- en thuisloze jongeren in de periode van half mei 2020 t/m 31 december 2021 een significant en meetbaar verschil gemaakt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling door sport en bewegen. Lees meer >
 • In2yourplace (Heerlen): Door middel van het project In2yourplace biedt Levanto dak- en thuisloze jongeren een kans tot persoonlijke ontwikkeling en scholing. Dit traject richt zich op jongeren die voorheen niet goed zichtbaar waren. Het doel van dit traject is dak- en thuisloze jongeren te vinden, hen met elkaar in contact brengen en hun zelfhelend vermogen aanspreken door kleine uitdagingen aan te gaan, hen positief te bejegenen en vragen deze beweging door te geven aan iemand anders die in de schaduw leeft. In de traject wordt deze methode – die veel ruimte biedt voor creativiteit – uitgebreid naar Heerlen. Lees meer > 
 • De Kandidatenmarkt (Stecks): Om de neerwaartse spiraal waarin deze kwetsbare doelgroep zich bevindt om te buigen en dak- en thuisloosheid onder deze groep te bestrijden, biedt de Kandidatenmarkt hen STECKS: een individueel afgestemd programma en hulp, met (individuele) aandacht voor tempo en fasering. Met het programma STECKS bouwen de kandidaten aan hun financiële en sociale zelfredzaamheid, door hun geldzaken (stacks) op orde te krijgen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Lees meer >
 • Jongeren maken de stad (Lelystad): Jongeren maken de Stad is de jongerenbeweging in Lelystad waar jongeren ondersteund en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen en zelf actief een bijdrage te leveren aan wat ze voor zichzelf, anderen én de stad zouden dromen. Onder die vlag ontstaan veel initiatieven die gericht zijn op talentontwikkeling bij jongeren. Lees meer >