Preventie

Voorkoming van huisuitzettingen, schuldhulpverlening én vroegtijdige signalering. Alle acties vind je hier.

Dak- en thuisloosheid brengt forse schade met zich mee. Preventief beleid is daarom essentieel: door bij schulden snel en effectief op te treden, huisuitzettingen te voorkomen en het kunnen bieden van een passende eigen woonplek. Dit kan echter alleen, wanneer gemeenten goed in beeld hebben bij wie sprake is van een verhoogd risico. Burgers, hun naasten en ook scholen en werkgevers moeten zich daarom op een laagdrempelige manier kunnen melden bij de gemeente wanneer zij zich zorgen maken.

Landelijke doelstellingen preventie

In samenwerking met gemeenten en landelijke partijen is een aantal landelijke doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen zijn erop gericht om extra woonplekken te creëren voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen en de routes naar dakloosheid te doorbreken. Er wordt ingezet op vernieuwing van de opvang, waarbij mensen vanuit een één of tweepersoonskamer worden begeleid naar de volgende stap: een eigen woonruimte en een toekomst met perspectief.

Dit zijn de landelijke doelstellingen op gebied van preventie:

  1. Alle gemeenten hebben uiterlijk eind 2021 beleid geformuleerd op het gebied van de preventie en de vroegsignalering van schulden om huisuitzettingen te voorkomen. Het kabinet faciliteert dit door onder andere de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
  2. Alle centrumgemeenten zetten in op preventie van dak- en thuisloosheid. Het kabinet stimuleert gemeenten om regiogemeenten en regionale cliëntenorganisaties actief te betrekken bij de totstandkoming van dit gemeentelijk beleid.
  3. Alle gemeenten voorkomen dat dak- en thuisloosheid plaatsvindt na uitstroom uit een institutie (bijv. Jeugdzorg (18-/18+), GGZ-instelling en na detentie). Het kabinet stimuleert gemeenten om in samenwerking met woningcorporaties, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en andere relevante partijen (aangescherpte) concrete bestuurlijke en uitvoeringsafspraken te maken en implementeren.

Om (centrum)gemeenten extra te ondersteunen, biedt het kabinet daarnaast het volgende ondersteuningsaanbod aan gemeenten en andere betrokken partijen.

  • Een speciaal hiertoe ingerichte Alliantie Preventie en Vroegsignalering zal met financiële ondersteuning van het Rijk (centrum)gemeenten aanbieden het proces van preventie en vroegsignalering te analyseren en te adviseren over concrete verbeterstappen. Hierbij zullen o.a. bewezen effectieve interventies op het gebied van preventie en vroegsignalering onder de aandacht worden gebracht. De Alliantie Preventie en Vroegsignalering is met name gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van (beginnende) problemen en het voorkomen van huisverlies. Daarnaast worden ook andere ‘routes naar dakloosheid’ meegenomen, zoals het verlaten van de jeugdinrichting of detentie. Concrete voorbeelden van interventies zijn de inzet van zelfregiecentra, herstelacademies en time out voorzieningen.
  • In aanvulling op de Rijksbrede Schuldenaanpak gaan de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen en Haarlem via lokale ‘challenges’ aan de slag met het oplossen van schuldenproblematiek bij (onder andere) mensen in maatschappelijke opvang. Doel hiervan is te leren welke componenten nodig zijn op de verschillende leefgebieden om deze mensen een schuldenzorgvrij perspectief te bieden. De geleerde lessen worden door effectonderzoek opgehaald en breder onder gemeenten verspreid.

Klik hier voor de gehele kamerbrief

Verder praten?

Zelf ideeën delen? Ga naar onze LinkedIn-groep.