Vernieuwing in de opvang

Geen grote slaapzalen meer, maar kleinschalige opvang en 1- of 2-persoonskamers. Op deze pagina vind je plannen voor vernieuwing.

De maatschappelijke opvang is een voorziening geworden waar men langere tijd verblijft in slaapzalen van 8 of meer personen. Dat willen we veranderen:

  1. We willen toe naar meer zelfstandige wooneenheden van 1 á 2 personen
  2. De opvang is voor maximaal 3 maanden.

Een aantal gemeenten is hier al mee gestart. Deze voorbeelden delen hier en we laten zien wat er voor nodig is als het gaat om beleid, uitwerking en financiën. De opvang wordt zo een stapsteen op weg naar een zelfstandige woonplek in de wijk.
 

Landelijke doelstellingen vernieuwing in de opvang

In samenwerking met gemeenten en landelijke partijen is een aantal landelijke doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen zijn erop gericht om extra woonplekken te creëren voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen en de routes naar dakloosheid te doorbreken. Er wordt ingezet op vernieuwing van de opvang, waarbij mensen vanuit een één of tweepersoonskamer worden begeleid naar de volgende stap: een eigen woonruimte en een toekomst met perspectief.

Dit zijn de landelijke doelstellingen voor vernieuwing in de opvang:

  • Alle centrumgemeenten realiseren succesvolle uitstroom naar een passende woonplek. Het standaard werken met een met de cliënt afgestemd maatwerk perspectiefplan op alle levensgebieden (o.a. dagbesteding en werk) is hiervoor een effectieve methode. Er is hierbij (indien aan de orde) adequate schuldhulpverlening en continuïteit in de (ambulante) begeleiding na uitstroom beschikbaar.
  • Alle regio’s zetten in op de kwaliteit en kleinschaligheid van de maatschappelijke (nacht)opvang. Bijvoorbeeld door meer kleinschalige opvang beschikbaar te maken en hier regionale afspraken over te maken. En door af te spreken dat het aantal slaapzalen wordt verminderd en dat er wordt geïnvesteerd in één of tweepersoonskamers.

Om (centrum)gemeenten extra te ondersteunen, biedt het kabinet daarnaast het volgende ondersteuningsaanbod aan gemeenten en andere betrokken partijen.

  • Het verbeteren van de kwaliteit van de maatschappelijke opvang, met name van de nachtopvang, staat bij gemeenten hoog op de agenda. De maatschappelijke opvang zal op termijn worden afgebouwd. In lijn met de motie Kerstens ondersteunt het Rijk centrumgemeenten die dit  wenselijk, mogelijk en nodig achten in 2020 en 2021 bij het ombouwen van slaapzalen naar één en tweepersoonskamers. Om de ambitie van de omslag ‘van opvang naar wonen’ te kunnen realiseren gaat het naast het op termijn af- en ombouwen van de capaciteit ook om het kunnen leveren van o.a. kwalitatieve begeleiding, maatwerk, dagbesteding, inzet van ervaringsdeskundigheid en kleinschalige ondersteuning van (dreigend) dak- en thuisloze mensen in de wijk.

Klik hier voor de gehele kamerbrief

Verder praten?

Vind meer initiatieven op onze LinkedIn-groep.