Iedereen onder een dak

Samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen werkt het kabinet aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Dit kunnen we alleen samen doen. In deze vierde nieuwsbrief over de aanpak van dakloosheid delen we goed nieuws en innovatieve ideeën vanuit het hele land.

Boegbeelden gaan gemeenten ondersteunen

Voormalig wethouder in Nijmegen Bert Frings en oud Tweede Kamerlid Leen Dijke van gaan gemeenten helpen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in de aanpak van dak- en thuisloosheid. Zij vormen de boegbeelden die zijn aangekondigd in het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’. De inzet van de boegbeelden is met name gericht op de regiogemeenten. Lees meer op de website.

Maatwerk vanuit de participatiewet

Het kabinet gaat verkennen hoe er anders naar de kostendelersnorm gekeken kan worden. Ook is per 1 november de vierwekenzoektermijn voor kwetsbare jongeren categoriaal buiten werking gesteld. Dit n.a.v. de kabinetsreactie van Staatssecretaris Van 't Wout en Blokhuis op een onderzoek onder bijstandsgerechtigden en de handreiking om vanuit de Participatiewet maatwerk te bieden.

Flexibele woonvormen voor kwetsbare groepen

Hoe komen we júist in deze tijd tot doorbraken in duurzame huisvesting? Daarover organiseert de VNG op 23 november om 16 uur een webinar voor iedereen die zich bezig houdt met kwetsbare groepen en hun woonsituatie. In anderhalf uur tijd word je meegenomen in de wereld van flexibele woonvormen, is er de mogelijkheid om vragen te stellen en te netwerken. Aanmelden kan hier.

Wethouders Gorinchem over wonen als oplossing

Wethouders Ro van Doesburg en Elke Kraaijeveld gaan in gesprek met Arnold Tjibboel (Leger Des Heils) en Marije Buursink (Poort 6) over preventie en de beschikbaarheid van voldoende woonplekken. Ze bespreken hun doelen voor de komende jaren en hoe ze deze willen bereiken. Wat is volgens hen de sleutel in de aanpak van dak- en thuisloosheid? Je leest het in dit interview.

Handreiking zelfregie- en herstelinitiatieven

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn gebaat bij initiatieven die hen helpen te herstellen of ondersteuning bieden bij het vergroten van hun zelfregie. De handreiking ‘Financiering en inbedding van zelfregie- en herstelinitiatieven’ helpt gemeenten deze initiatieven een duurzame plek te geven binnen de lokale of regionale zorginfrastructuur. Bekijk hier de handreiking.

Gemengd wonen in oud kantoorpand

Bij De Seyster Veste van De Tussenvoorziening in Zeist wonen ‘reguliere’ huurders van Woongoed Zeist in hetzelfde gebouw samen met mensen die thuis- of dakloos zijn geweest. Door samen activiteiten te organiseren en er gewoonweg voor elkaar te zijn, is het een plek waar alle bewoners zich welkom voelen en weer zelfstandig kunnen wonen. Bekijk ook de video op onze website.

Kwikstart in nieuw jasje

Platform Kwikstart helpt jongeren die uit huis gaan met informatie over alle te regelen zaken. In 2021 wordt de nieuwe versie van het platform gelanceerd, dat door Stichting Kinderperspectief wordt ontwikkeld samen met jongeren en gemeenten. Zo kunnen jongeren straks sneller de juiste, lokale, info vinden. Meer weten? Mail naar info@kinderperspectief.nl of meld je gemeente aan.

Rapportage Stand van het land

Op 13 november is het rapport ‘Landelijke stand van het land. Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat alle regio's een visie hebben opgesteld, maar die nog niet allemaal hebben doorvertaald naar uitvoeringsafspraken. Goede samenwerking en het creëren van passende huisvesting blijven uitdagingen. Lees het rapport hier.

In oprichting: Platform Woonplek

In opdracht van het Ministerie van VWS wordt 'Platform Woonplek' opgericht door Deloitte en Society Impact. Het platform heeft o.a. als doel om kennis uit te wisselen tussen gemeenten over het creëren van extra woonplekken voor dak- en thuislozen, en publieke en private gelden bijeen te brengen voor de realisatie daarvan. Vragen over het platform? Mail m.swinkels@minvws.nl.